farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on September - 28 - 2016 | Comments Off on Povzbudenia z modlitbového trojdnia

p1090273Stalo sa už dobrým zvykom aj v našej farnosti, že mamy, ktoré sa už vo viacerých skupinkách v každej filiálke našej farnosti stretávajú na modlitbách matiek, sa zapoja každého štrťroka do modlitbového trojdnia. To sa koná na celom svete a nielen mamy sa modlia počas týchto stretnutí za odprosenie svojich hriechov, za tých, ktorí ublížili nám a našim deťom, ďakujú a chvália za všetky milosti, ktorými nás Boh v našich životoch obdaroval. Ponúkame vám povzbudenia v podobe zamyslení, s ktorými sme predstupovali pred Sviatosť oltárnu počas trojdnia 23. – 25. septembra 2016.

Piatok – List Efezanom 2, 4 – 10

Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom – milosťou ste spasení – a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi. Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali. 

Počuli sme práve veľké povzbudenie. Vďaka Ježišovi máme miesto v nebi a to zadarmo. Spasení sme milosťou skrze vieru a to nie je z nás, ešte aj to, že veríme, je Boží dar. Túžme byť blízko nášho Pána, lebo bez neho nemôžeme nič urobiť. Potom budeme skutočne šťastní.

Nie sme spasení zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. Veď sme Jeho dielo. A ešte aj dobré skutky, čo konáme, pripravil On, aby sme ich konali. Napriek tomu, že je Boh veľký, s nami počíta.

Nebeský Otec, ďakujeme ti. Drahý Ježišu, chválime ťa, že si za nás obetoval svoj život a dal nám toľkú nádej. Odpusť nám, že sme takí ľahostajní. Buď s nami, daj nám verné, vytrvalé a horlivé srdce, aby sme ťa vedeli nasledovať a plnili Božiu vôľu a mohli sa raz s tebou tešiť v nebi, kde si pre nás pripravil miesto.

 

Sobota – Jakubov list 2, 12 – 13

Hovorte a konajte ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody! Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom.

 

Dnes je deň milosrdenstva. Povedz si to každý deň a budeš milosrdný/á. Snaž sa o milosrdenstvo a vyhneš sa spravodlivému súdu. Aj keď je niekedy ťažké nesúdiť, nehnevať sa a byť náhlivý v odpúšťaní, predsa je dôležitý postoj tvojho srdca. Najlepšia cesta je rozhodnúť sa pre odpustenie a pokoj s blížnym. Aj s nepriateľom. To nie je o otroctve nechať sa zraňovať, utláčať či ponižovať. Milosrdenstvo je o oslobodení sa od nenávisti, zloby, pomstychtivosti a sebaľútosti, ktoré nás práveže vedú k ťažkým okovám hriechu. Dnes môžeme odpustiť a zabudnúť. Tak, ako túžime, aby Boh zabudol na naše celoživotné hriechy a neprávosti, ktoré chtiac či nechtiac stihneme počas života napáchať. Odmenou milosrdenstva človeka k čoveku a ku všetkému stvorenstvu je čisté srdce, ktoré uvidí Boha. Odmenou je pokoj v duši, z ktorej pramení šťastní život. Koľko ľudí ťa už zranilo, nahnevalo, koľkí ti ubližujú aj dnes? To vieš len ty a tvoj Boh. Svet útočí a my sa právom cítime ohrozene. Ale my nemusíme útočiť, brániť sa, ubližovať iným! Ak je Boh s nami, kto je proti nám? Znepokojuj sa len do chvíle, kým sa neporozprávaš s Pánom milosrdenstva, s Ježišom. On povedal svätej Faustíne, že prichádza najprv ako milosrdný a potom ako spravodlivý sudca. On chce a robí tak, že odpúšťa tým, ktorí mu dôverujú, všetko. Aj tým najzarytejším hriešnikom. Majme teda tento Ježišov postoj voči našim blížnym, priateľom, susedom, kňazom…, ale aj voči nepriateľom. Majme dôveru. Boh si nás všetkých ochráni, aj naše deti. Buďme milosrdní a Boh nás milosrdenstvom privíta v nebi. Už dnes!

 

Nedeľa 1 Petrov list 1, 13 – 16

Preto si prepášte bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú dostanete, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Ako poslušné deti neprispôsobujte sa takým žiadostiam, ako keď ste boli v nevedomosti, ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; veď je napísané: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“

 

Pane, ďakujeme Ti za tieto povzbudivé slová. Sú ako balzam na naše ubolené duše, ako pohár vody, ktorý osviežuje v horúčave či pokojný spánok po namáhavom dni. Sú to slová plné nádeje; slová, ktoré nedovoľujú pochybovať. Chceme byť svätí? Tak buďme. Vo všetkom svojom počínaní. V maličkostiach bežného dňa. Pri vymieňaní plienok aj riešení náročných pracovných úloh. Rovnako tak vtedy, keď ide všetko hladko, ale aj vtedy, keď sa náš život nevyvíja tak, ako sme si naplánovali.

Fotky

mamy z MM

 

Comments are closed.