farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on January - 29 - 2018 | Comments Off on Povzbudenia z modlitbového trojdnia

Zamyslenia z januárového trojdnia

Keďže v našej farnosti úspešne funguje niekoľko aktívnych modlitbových spoločenstiev skupiny Modlitby matiek, hneď v januári (26. – 28. 1. 2018) sme sa úspešne zapojili do všetkých troch dní modlitbového trojdnia. Na povzbudenie a inšpiráciu v duchovnej oblasti posielame zamyslenia nad úryvkami z Písma, nad ktorými sme rozjímali počas stretnutí pred Sviatosťou Oltárnou.

Piatok 26. januára 2018, Hrubý Šúr, Žalm 32

Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu. Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta a v ktorého mysli niet podvodu. Pretože som mlčal, chradli mi kosti a celý deň som nariekal. Veď vo dne i v noci doliehala na mňa tvoja ruka a ako v letných páľavách vysychala mi sila. Vyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“ A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu. Preto každý nábožný bude sa modliť k tebe v čase tiesne. A záplavy veľkých vôd sa k nemu nepriblížia. Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.“

Sme pozvaní v tichosti povedať svojmu Ježišovi „prepáč“ a „ďakujem, že mi odpúšťaš stále znova a opäť.“ Veď ku komu by sme šli! Koľká to radosť a nádej…

Skúsme zahodiť znechutenie zo seba, iných, akúkoľvek prekážku mu prednesme v dôvere o pomoc, ako svätý Pavol píše v 2. Liste Korinťanom (9), ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ Denne padáme, ale to nevadí, aj keď svet to vníma inak. No On nás tým učí pokore, s Ním môžeme i vstávať, stále nanovo a v dôvere sa učiť, že On sa stará a chce to najlepšie pre nás, aj keď sa nám to tak nezdá.

A tak sa vzájomne povzbudzujme a nasledujme nášho Učiteľa s pomocou Panny Márie a svätých.

Spoločne sa modlime o vytrvalosť vo viere až do konca. Nech prúdia milosti do našich sŕdc!

Sobota 27. januára 2018, Hrubá Borša, Lk 6, 27-36

No vám, čo ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov! Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Žehnajte tých, ktorí vám zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú. Tomu, kto ťa udrie po líci, nastav aj druhé. A tomu, čo ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a nevymáhaj od takého, kto ti niečo vzal. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. Veď keby ste robili dobre len tým, čo vám dobre robia, akú vďaku si zaslúžite? Veď to isté robia aj hriešnici. Keby ste požičiavali tým, od ktorých očakávate, že vám to vrátia, akú vďaku si zaslúžite? Aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby to zasa dostali späť. Ale milujte svojich nepriateľov! Robte im dobre! Požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude hojná vaša odmena a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec.“

Ako ťažko sa počúvajú slová kritiky a ako ťažko prijímame rady do života od iných ľudí… Ale Pán Ježiš je sám Boh priblížený k človeku ako verný priateľ prebývajúci v samotnom srdci človeka – náš vnútorný svet – aj ten vonkajší – dokonale pozná a nebojí sa dávať nám rady z lásky pre život plný radosti, šťastia a blahobytu. Veď On má slová večného života a iba na nás záleží, ako sa im otvoríme, akí budeme poslucháči. Máme milovať tých, čo nám ubližujú? Áno! Máme dávať a požičiavať nezištne každému? Áno! Nemáme sa súdiť o matérie? Nemáme! Ježišove slová sú jasné. Zaiste je to ťažšie uskutočniť, ale s Bohom je všetko možné. On nás chce oslobodiť… Oslobodiť od strachu, hnevu, závisti a všetkého, čo človeka a jeho dušu zabíja a zotročuje.

Nedeľa 28. januára 2018, Kostolná pri Dunaji, Flp 4, 4-7

Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ 

Vraj sa máme radovať. A Pavol nám to prízvukuje ešte raz, aby sme to náhodou neprepočuli – radujte sa. Možno to opakuje práve preto, že nejde len o tú prirodzenú radosť, ktorú automaticky pociťujeme, keď nám je dobre, keď niečo výhodne kúpime, keď je počasie presne také, ako sme dúfali, že bude, keď deti prinesú dobré známky, keď sme zdraví… Lebo v týchto situáciách sa nepotrebujeme „nútiť“ byť veselí. No Pavol hovorí, že sa máme radovať ustavične. To znamená nielen, keď ide všetko ľahko. Preto nám to totiž opakuje. Že haló, vážení, myslím to vážne, naozaj – radujte sa stále. Aj keď sa topíte v problémoch, keď zdravie pokrivkáva, keď naše deti nie sú také, ako sme si predstavovali či naše vzťahy majú ďaleko od tých šťastných… Že je to ľudsky nemožné, Pavol veľmi dobre vie. Jeho recept na ustavičnú radosť je totiž v rukách Božích – všetko nám odporúča prednášať Bohu s prosbou a vďakou v modlitbe. A my spolu s Pavlom verím, že vtedy nám dáš zažiť radosť a pokoj, ktoré presahujú našu logiku i chápanie.

Fotky

mamy z MM

Comments are closed.