farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on September - 25 - 2017 | Comments Off on Povzbudenia z modlitbového trojdnia

Prinášame vám úvahy nad citátmi zo Svätého Písma, nad ktorými sme sa zamýšľali počas uplynulého modlitbového trojdnia modlitieb matiek. Zapojili sme sa tak opäť k celosvetovému trojdniu modlitieb odprosenia za naše hriechy, za tých, ktorí ublížili nám a našim deťom a prosieb za ich obrátenie a tiež vďaky a chvály Pánovi za všetko, čo spravil v našich životoch.

1 Ján 1, 5-9 – piatok 22. septembra 2017

A toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a vám zvestujeme: Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy. Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu. Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás
pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.“

Boh je svetlo. Pripravili sme si pre vás slniečkovú lampu s malými svetielkami, ktorá symbolizuje Boha a tie svetielka vnútri sú Panna Mária a svätí, môžeme tam byť aj my, keď sa spojíme s Bohom. Tak príďme k prameňu svetla a nechajme sa zapáliť. Ako povzbudenie si môžeme vziať myšlienku o svetle zo Svätého Písma alebo od svätých.

List Júdovi 1, 17-25 – sobota 23. septembra 2017

Ale vy, milovaní, pamätajte na slová, ktoré vám vopred povedali apoštoli nášho Pána Ježiša Krista. Lebo vám hovorili: „V poslednom čase prídu posmievači, čo žijú podľa svojich bezbožných žiadostí.“ To sú tí, čo vyvolávajú roztržky, ľudia telesní, čo nemajú Ducha. Ale vy, milovaní, budujte sami seba na svojej presvätej viere a modlite sa v Duchu Svätom. Zachovajte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život. A s tými, čo pochybujú, majte zľutovanie; zachráňte ich, vyrvite ich z ohňa. Nad inými sa zľutúvajte s bázňou; nenáviďte aj ten odev poškvrnený telom. Tomu však, ktorý má moc uchrániť vás od hriechu a nepoškvrnených postaviť v plesaní pred svoju slávu, jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi, skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva a veleba, vláda a moc pred všetkými vekmi i teraz i po všetky veky. Amen.

Takých, čo sa posmievajú, útočia a zraňujú druhých, bolo, je a bude vždy dosť. Ale tých,čo sú na bolesť, krivdy, posmech či útok pripravení, je stále veľmi málo.

Dnes, keď máme mať srdce aj myseľ otvorené pre odpustenie všetkým, čo ubližujú nám a našim deťom, prichádza slovo milujúceho Boha, ktorý skrze apoštola aj nám dnes hovorí: „Neboj sa! Ja viem, čo prežívaš a viem aj to, čo všetko budeš musieť zniesť. Len zotrvaj v mojej láske, buduj svoju vieru, prijmi moje milosrdenstvo a volaj ma do všetkých vzťahov a situácií, a ja ti pomôžem.“

Buďme teda pripravení, buďme verní Bohu, s ním budujme naše domovy, manželstvá, naše vzťahy a Jeho dielo v nás bude s nami rásť…

Vezmite si kameň – stavebný prvok…. Nech je pre nás kameňom uholným,v ktorom je každé dielo dokonané Ježišom Kristom.

Žalm 100 –nedeľa 24. septembra 2017

Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, s radosťou slúžte Pánovi. S plesaním vstupujte pred jeho tvár. Vedzte, že náš Pán je Boh; on je náš stvoriteľ a jemu patríme, sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými; chváľte ho a velebte jeho meno. Lebo Pán je dobrý; jeho milosrdenstvo trvá naveky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.“

Keď máme z niečoho radosť, keď máme dobrú náladu, zvykneme si pospevovať, pohmkávať či pískať melódie z obľúbených piesní, či vytvárať si vlastné. A vôbec nám vtedy neprekáža, že spievať nevieme, nepoznáme slová alebo nám unikajú výšky. Lebo tie nedokonalosti nie sú podstatné. Ale radosť a šťastie, hoci z maličkosti.

Preto dnes prinášame k oltáru noty. Sú symbolom oslavnej piesne a piesne chvály. Žalmista nás nimi pozýva oslavovať Boha ako svojho Stvoriteľa a Pána. Prinášajme teda k oltáru tieto noty a poďakujme Bohu. Len tak. Za to, že je. A že to nevieme povedať takými krásnymi a vzletnými slovami, ako by si podľa nás zaslúžil? Bohu to určite nevadí. On sám zaplní tú nedokonalosť. Každá jedna takáto pieseň, hoci kostrbatá, je pre neho hitom.

mamy z MM

Fotky

Comments are closed.