farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on January - 30 - 2017 | Comments Off on Povzbudenia z modlitbového trojdnia

Opäť sa chceme so všetkými podeliť o zamyslenia, ktoré odzneli v rámci modlitbového trojdnia, ktoré sa konalo na celom svete v dňoch 27. až 29. januára 2017. Naša farnosť sa taktiež zapojila, stretnutia pred Sviatosťou oltárnou sa konali v Hrubom Šúre, Borši aj Kostolnej. Na každý deň je dané konkrétne čítanie zo Svätého Písma, nad ktorým mamy z modlitbových skupiniek matiek rozjímajú a pripravia si krátke zamyslenie pre ostatných veriacich. Tu sú tie najaktuálnejšie.

Žalm 27 – piatok 27. januára 2017

Drahý náš Ježiš, ďakujeme Ti za povzbudivé slová zo žalmu. Čo k nim dodať? Ďakujeme Ti, že si naše svetlo, náš ochranca, naša nádej. Odpusť nám, keď od Teba utekáme. Chceme spolu s Tebou svietiť vo svojich rodinách, tam, kde sme. Pomôž nám. Chceme Ťa milovať!

Nehemiáš 9, 29 – 37 – sobota 28. januára 2017

Kniha Nehemiáš, 9. kapitola nám hovorí o pokání izraelského ľudu. V Starom zákone nám dal Boh skrze Mojžiša svoje pravidlá – Boží zákon. Taký, ktorý dáva život tým, čo ho počúvajú. Je to dobrý zákon plný lásky – 10 Božích prikázaní.

Za čo ich pokladáme dnes? Čo pre nás znamenajú? Vieme žiť a stotožniť sa s touto Božou vôľou? Počuli sme, že ani pre ľudí tej doby to nebolo ľahké – padali, nepočúvali, ba konali proti Bohu zlými skutkami. Avšak Boh je od vekov ten istý – počuli sme „Ty si láska a milosrdenstvo. Ty si, Bože, mocný a spravodlivý.“ Ako vtedy, tak aj dnes pomôže, keď k Nemu voláme, keď sa identifikujeme ako Jeho deti, ktoré chcú k Nemu prichádzať, a keď sa od Neho odvraciame, zasiahne spravodlivo.

Nebojme sa pokánia! Veď kto sme my bez Boha? V ťažkých, ale i v dobrých časoch si spomeňme, čo všetko pre nás vykonal, ako sa o nás stará, aké je tajomné a veľké Jeho dielo života na jedinej malej planéte v nekonečnom vesmíre. Či nevidíme a necítime tie každodenné zázraky? Komu musíme slúžiť v dnešnej dobe? Akí sú naši vodcovia? Za čo je považovaný človek? Pre Stvoriteľa Neba i Zeme sme jedineční. Nemôžeme pochopiť všetky deje vo svete či v našich životoch, ale môžeme si zachovať vieru a s radosťou nasledovať Božieho Syna, Ježiša Krista, ktorý neprišiel svet odsúdiť, ale spasiť a nezrušil, ale naplnil Boží zákon.

Nechceme byť otroci. S Bohom je každý jeden z nás slobodný unikát.

Jakubov list 5, 7 – 11 – nedeľa 29. januára 2017

Byť trpezlivý,… ale prečo? To v dnešnej uponáhľanej dobe nie je in. Chceme všetko hneď a najlepšie bez námahy. A dnes sa to naozaj dá – v sekunde nájdeme všetky informácie na internete, za pár hodín vieme byť na opačnom konci zemegule…

Ale nie všetko je v živote také jednoduché. Azda každý z nás prežil chorobu, smrť blízkeho človeka či iné telesné, alebo duševné trápenie. A práve v týchto chvíľach Pán chce, aby sme boli trpezliví. Dôverovali mu. Napriek bolestiam, napriek tme, ktorú máme v tej chvíli vo svojej duši. Mohli by sme začať nadávať, kričať, sťažovať sa, ale v danej situácii to vôbec neosoží. Trpezlivé odovzdanie trápenia do Božích rúk a vytrvalá modlitba nám môžu pomôcť aj v kritických situáciách, nestrácať zmysel života a veriť, že utrpenie a bolesť sú časťou vznešeného Božieho plánu, ktorého konečným cieľom je dobro a spása človeka. Veď Pán je milosrdnýa milostivý.

Fotky

mamy z MM

Comments are closed.