farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on January - 25 - 2016 | Comments Off on Ekumenické stretnutie / Imahét a krisztushívők egységéért

160120 015„Povolaní zvestovať veľké skutky Pánove“ (1 Pt 2, 9) – takto znie hlavná myšlienka tohoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa už tradične uskutoční od 18. do 25. januára. Tieto dni boli navrhnuté v roku 1908 tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam.

Pri tejto príležitosti sa veriaci mohli zúčastniť na svätej omši 20. januára 2016 v kaplnke Najsvätejšej Trojice v Hrubom Šúre, po ktorej nasledovalo dvojjazyčné modlitbové stretnutie, na ktoré prijal pozvánku pána farára Pavla Gajdoša pastor Reformovanej kresťanskej cirkvi v Jelke Tibor Kiss a farár cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi Tibor Jančík. Po stretnutí pre veriacich týchto troch denominácií bolo pripravené agapé na miestnom obecnom úrade.

Fotky / Fényképek

Az idei imahét témáját a lettországi keresztények dolgozták ki, mottója: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!“ (1 Pt 2,9) Az imahét keretén belül, amely január 18-tól 25-ig tartott, ünnepi szentmisére került sor 2016. január 20-án ezúttal a hegysúri Szentháromság-kápolnában, amelyet imatalálkozó követett Gajdoš Pál helyi plébános, Kiss Tibor jókai református lelkipásztor és Jančík Tibor szenci evangélikus lelkipásztor részvételével. A kétnyelvű találkozón részt vevő katolikus, református és evangélikus hívők közös éneke és imája is a Krisztushívők egységét bizonyította. A szép összejövetel agapéval ért véget a községi hivatal házasságkötő termében.

Gujber Etelka

Comments are closed.