farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on January - 25 - 2015 | Comments Off on „Daj sa mi napiť“ / „Adj innom“

CIMG4543Medzinárodný ekumenický Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je spoločným modlitbovým týždňom kresťanských cirkví na celom svete, ktorý sa každoročne slávi od 18. do 25. januára. Táto modlitbová iniciatíva sa začala v roku 1908 a prvé stretnutie sa uskutočnilo v Spojených štátoch amerických v meste Graymoor. Na začiatku sa do nej zapojili iba členovia Anglikánskej cirkvi a Katolíckej cirkvi. Od roku 1968 sa na týždeň modlitieb pripravuje špeciálny materiál, ktorý sa rozosiela do celého sveta a prekladá do miestnych jazykov.

Materiál na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov na rok 2015 pripravila Národná rada kresťanských cirkví Brazílie. Za motto si zobrali slová Ježiša Krista z Evanjelia podľa Jána adresované Samaritánke: „Daj sa mi napiť!“ (Jn 4, 7).

Tohtoročný týždeň modlitieb je pozvánkou k prameňu živej vody, ktorým je Kristus. Je pozvánkou, aby sme aj my odovzdávali svoju radosť viery svetu, podobne ako Samaritánka, ktorá – keď dostala živú vodu od Ježiša – zaplavila ňou celé mesto Sychar. A Boh aj nám dáva živú vodu.

Motto Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov bolo aj témou modlitbového stretnutia vo farnosti Panny Márie Ružencovej v Kostolnej pri Dunaji, ktoré sa v našej farnosti organizuje už piaty rok. Na tohtoročné ekumenické stretnutie prijal pozvánku miestneho farára Pavla Gajdoša pastor Reformovanej kresťanskej cirkvi v Jelke Tibor Kiss a farár Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. Tibor Jančík.

Je to vždy obohacujúci zážitok vidieť spolu veriacich, ktorí patria do rôznych denominácií. Napokon ich spoločnou úlohou je svedčiť o evanjeliu, čiže o radostnej zvesti. Zároveň sme sa spoločne prosili Pána, aby sme – zjednotení v modlitbe za jednotu kresťanov – dospeli k poznaniu plnej pravdy a aby sme svoj život usporiadali podľa jeho vôle.

Fotky/ Fényképek

 

A nemzetközi ökumenikus imahét a keresztény egyházak világszerte közös imahete, amely évről évre január 18-a és 25-e között megtartott állandó ünnep. 1908 óta rendezik meg, először még csak az anglikán egyház és a katolikus egyház tagjai vettek részt az egyesült államokbeli Graymoorban tartott imahéten. Az ökumenikus imahétre 1968 óta készítenek imafüzeteket, amelyeket elküldenek a világ minden tájára, hogy a helyi nyelvekre lefordítsák.

A 2015-ös esztendő imahetének anyagát a Brazil Keresztény Egyházak Nemzeti Tanácsa készítette el. Mottója János evangéliumából származik: Jézus kérése a szamariai asszonyhoz: „Adj innom!“ (Jn 4,7).

Az idei imahét hívás az élő víz forrásához, Jézushoz. Jó, ha mi is átadjuk hitünk örömét a világnak, ahogyan a szamariai asszony a Jézustól kapott vízzel elárasztotta Szikar városát. Isten pedig élő vízzel ajándékoz meg minket.

Az ökumenikus imahét mottója volt a témája az Egyházfán ez alkalomból megrendezett imatalálkozónak is, melyre az idén már ötödik alkalommal került sor Gajdoš Pál helyi plébános, Kiss Tibor jókai református lelkipásztor, valamint Jančík Tibor szenci evangélikus lelkipásztor közreműködésével.

Mindig jó együtt látni a különböző felekezetekhez tartozó híveket, hiszen a Krisztus-hívők közös küldetése tanúskodni az evangéliumról, vagyis az örömhírről. Kérjük mindannyian, hogy a keresztények egységéért imádkozva jussunk el Krisztus titkának felismeréséhez, s igazítsuk életünket egyénileg és közösségileg is az Ő akarata szerint!

GE

Comments are closed.